Workings Entry for No. 800023

TauntonWTTOrigin
Loco(s)DateArrDepHeadcodeDepRouteConsistNotes
800023, 800026 12th Apr 2018 20:31 1C24 17:30 London Paddington - Taunton
800026, 800023 12th Apr 2018 21:27 1A37 21:27 Taunton - London Paddington
800023, 800022 22nd Feb 2018 07:11 1A09 07:12 Taunton - London Paddington
800022, 800023 22nd Feb 2018 06:53 3A09 05:30 Stoke Gifford - Taunton Empty Coaching Stock
800023, 800020 14th Feb 2018 20:42 1C24 17:30 London Paddington - Taunton
800020, 800023 14th Feb 2018 21:26 1A37 21:27 Taunton - London Paddington
800023, 800010 7th Feb 2018 06:54 3A09 05:30 Stoke Gifford - Taunton Empty Coaching Stock
800010, 800023 7th Feb 2018 07:13 1A09 07:12 Taunton - London Paddington
800023, 800010 6th Feb 2018 19:50 1C22 16:30 London Paddington - Taunton
800010, 800023 6th Feb 2018 19:59 5C22 19:37 Taunton - Stoke Gifford Empty Coaching Stock
800023, 800005 26th Jan 2018 19:34 1C22 16:30 London Paddington - Taunton
800005, 800023 26th Jan 2018 19:44 5C22 19:37 Taunton - Stoke Gifford Empty Coaching Stock
800023, 800015 22nd Jan 2018 19:43 5C22 19:37 Taunton - Stoke Gifford Empty Coaching Stock
800015, 800023 22nd Jan 2018 19:29 1C22 16:30 London Paddington - Taunton
800023, 800021 10th Jan 2018 20:31 1C24 17:30 London Paddington - Taunton
800023, 800021 10th Jan 2018 21:27 1A37 21:27 Taunton - London Paddington
800013, 800023 5th Jan 2018 21:27 1A37 21:27 Taunton - London Paddington
800023, 800013 5th Jan 2018 20:33 1C24 17:30 London Paddington - Taunton
800015, 800023 2nd Jan 2018 20:37 1C24 17:30 London Paddington - Taunton First Day of New Timetable
800023, 800015 2nd Jan 2018 21:27 1A37 21:27 Taunton - London Paddington First Day of New Timetable
800016, 800023 13th Dec 2017 16:42 5X30 14:03 London Paddington - Taunton IEP Test Run
800023, 800016 13th Dec 2017 17:24 5X31 17:30 Taunton - London Paddington IEP Test Run